Obchodné podmienky pre e-shop hlinar.sk

PREVÁDZKOVATEĽ E-SHOPU JE:

Obchodné meno a sídlo – HLINÁR Stano Prorok, Beluj 105, 96901

Názov – HLINÁROVIe-shop

obchod@hlinar.sk

Tel.kontakt  – 0909 195847

IČO: 48134783
DIČ: 1044367962

ORGÁN DOZORU:

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Nám. Matice slovenskej 8,

965 01 Žiar nad Hronom

Telefón 045/672 2323, 096164 2901-2
Fax 096164 2909

Číslo živnostenského registra: 580-55925

IBAN HLINÁR:
SK2883605207004203176119

SWIFT: BREXSKBXXXX
Kód banky: 8360
Predčíslie: 520700
Číslo účtu: 4203176119
Celý účet: 520700-4203176119/8360

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ, zákazník, kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú spotrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Predávajúci – HLINÁR Stano Prorok
Dopravca – prepravná spoločnosť

(ďalej len „predávajúci„) a kupujúcim je fyzická osoba (ďalej len „kupujúci“, zákazník).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú tymito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964) a Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú upravené inak, obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.), v platnom znení. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať.

 

INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresú uvedenú kupujúcim v objednávke, toto potrvdenie sa však ešte nepovažuje za súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva až momentom, keď predávajúci odošle tovar objednaný kupujúcim. Prosím, neodosielajte platbu za tovar skôr, ako vám nebude doručený e-mail o obdržaní objednávky. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

Do momentu odoslania tovaru predávajúcim, má kupujúci právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií. Informáciu o zrušení objednávky je potrebné zaslať predávajúcemu formou e-mailovej komunikácie.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho

Údaje potrebné k platbe obdrží kupujúci v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho

SK2883605207004203176119

SWIFT: BREXSKBXXXX
Kód banky: 8360
Predčíslie: 520700
Číslo účtu: 4203176119
Celý účet: 520700-4203176119/8360

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

 • Osobný odber

DOBA DODANIA

Vašu objednávku sa snažíme vybaviť čo najskôr. Tovar, ktorý je skladom, štandardne zasielame do troch pracovných dní od prijatia objednávky (pri dobierke) resp. po pripísaní plnej úhrady za tovar na náš účet (pri platbe cez účet). Odoslanie objednávky avizujeme telefonicky alebo emailom.

Tovar, ktorý je na objednávku, ak nie je uvedené pri konkrétnom tovare inak, zasielame väčšinou do 14 pracovných dní od Vašej objednávky. V mimoriadnych prípadoch (napr. tovar nie je na sklade ani u dodávateľa) sa doba dodania môže predĺžiť, o čom Vás budeme informovať formou e-mailu. V prípade predĺženia dodacej doby máte právo na zrušenie objednávky.

DOPRAVA

 •  Doprava Slovenskou poštou
 1. zásielka do 0,5 kg s doručením do troch pracovných dní na adresu
 2. zásielka do 5 kg s doručením do troch pracovných dní na poštu
 3. zásielka do 5 kg s doručením do troch pracovných dní na adresu
 • Doprava kuriérskou službou

Zásielky od 5kg do 30 kg zasielame službou poštový kuriér. Objednávky sú doručené do 48 hod (spravidla však do  24 hodín) po odoslaní.

 • Paletová doprava

Objednávky od 50kg do 5000kg zasielame prepravou paletových zásielok. Doba dodania zásielky formou paletovej prepravy je do 48 hodín odo dňa odoslania. Miesto vykládky takejto objednávky je vhodné určiť tak, aby bolo dostupné pre vozidlo nad 3,5t.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,

 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú obchod@hlinar.sk alebo doručovaciu adresu predávajúceho HLINÁR Stano Prorok, Beluj 105, 96901. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára e-mailom.

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

odstupenie od zmluvy eshop

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,

 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a

 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • odstránenie vady, ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť

 • výmenu tovaru za nový tovar, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť – primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Považujeme všetky osobné údaje za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a ostatných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, titul, adresa, telefón, e-mail) budú použité k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim a nebudú nijak zverejnené, poskytnuté tretím osobám, či iným spôsobom zneužité, s výnimkou situácií súvisiacich s dodávaním tovaru či platobným stykom, týkajúcich sa objednaného tovaru.

Kupujúci dáva svojou registráciou alebo odoslaním objednávky v HLINÁROVI e-shope súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov a údajov o nákupoch.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020